Butlletí 4 de de novembre de 2021

I. Disposicions generals (20)
b. Òrgans col·legiats (20)
 • Consell Govern 27.10.2021. Acord d’aprovació de la comissió de serveis del personal d’administració i serveis de la Universitat Miguel Hernández.

  Font: UMH

 • Consell Govern 27.10.2021. Acord d’aprovació de la modificació de la Normativa de qualificacions per a assignatures cursades en programes de mobilitat internacional.

  Font: UMH

 • Consell Govern 27.10.2021. Acord d’aprovació de la convocatòria pública d’una plaça dels cossos docents de la Universitat Miguel Hernández i la seua corresponent comissió jutjadora (catedràtic d’universitat).

  Font: UMH

 • Consell Govern 27.10.2021. Acord d’aprovació de la modificació pressupostària número 261S/21.

  Font: UMH

 • Consell Govern 27.10.2021. Acord d’aprovació de la creació d’empresa emergent de la Universitat Miguel Hernández SOLUCIONES DE INGENIERÍA, IoT Y MEDIO AMBIENTE, SL.

  Font: UMH

 • Consell Govern 27.10.2021. Acord d’aprovació de les proves comunes d’acreditació de coneixements de valencià de la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixement de Valencià (CIEACOVA) de la Universitat Miguel Hernández.

  Font: UMH

 • Consell Govern 27.10.2021.Acord d’aprovació del text del Conveni de col·laboració entre la Universitat de València, la UA, la Universitat Jaume I, la Universitat Politècnica de València i la UMH per a la licitació conjunta de la contractació d’una plataforma de gestió de documents i arxiu electrònic

  Font: UMH

 • Consell Govern 27.10.2021. Acord d’aprovació del text del conveni de col·laboració entre la Universitat de València, la UA i la UMH, per a la licitació conjunta per a la contractació del subministrament d’energia elèctrica 100 % procedent de fonts renovables i/o cogenaració d’alt rendiment.

  Font: UMH

 • Consell Govern 27.10.2021. Acord d’aprovació de la dotació de places per a l’accés als cossos docents universitaris del personal docent i investigador amb certificat d’acreditació nacional.

  Font: UMH

 • Consell Govern 27.10.2021. Acord d’aprovació dels criteris per al reconeixement i el finançament dels estudis oficials de doctorat regulats pel Reial decret 99/2011 per al curs 2021/2022 de la Universitat Miguel Hernández.

  Font: UMH

 • Conselll Govern 27.10.2021. Acord d’aprovació de l’actualització de la Planificació integral de subvencions, beques, ajudes i premis (capítols IV i VII).

  Font: UMH

 • Consell Govern 27.10.2021. Acord d’aprovació del text del Conveni entre la Generalitat Valenciana, Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i la Universitat Miguel Hernández per al projecte Programa de cooperació universitària per al desenvolupament UMH 2021.

  Font: UMH

 • Consell Govern 27.10.2021. Acord d’aprovació del text del Conveni entre Generalitat Valenciana, Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i la UMH per a cofinançar la Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible durant l’exercici 2021.

  Font: UMH

 • consell Govern 27.10.2021. Acord d’aprovació de la modificació de les Normes d’execució i funcionament del pressupost vigent, que actualitza l’ANNEX T-XXII PREUS PÚBLICS PER GESTIÓ D’ACTIVITATS FORMATIVES DE LA UMH.

  Font: UMH

 • Consell Govern 27.10.2021. Acord d’aprovació de l’autorització de la no aplicació dels articles 12.1 b i d de la Llei d’incompatibilitats a investigadors que formen part de l’accionariat d’empreses de base tecnològica, d’acord amb el que disposa la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

  Font: UMH

 • Consell Govern 27.10.2021. Acord d’aprovació dels cursos de preparació per a les proves d’accés a la Universitat Miguel Hernández per a majors de 25 i 45 anys del curs 2021/2022.

  Font: UMH

 • Consell Govern 27.10.2021. Acord d’aprovació de les convocatòries de concursos que afecten places de la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat Miguel Hernández.

  Font: UMH

 • Consell Govern 27.10.2021. Acord d’aprovació de l’actualització del Pla plurianual d’inversions (capítol VI) 2021-2024.

  Font: UMH

 • Consell Govern 27.10.2021. Acord d’aprovació de la participació de la Universitat Miguel Hernández en l’empresa emergent ILUMIT SMART TECHNOLOGIES, SL.

  Font: UMH

 • Consell Govern 27.10.2021. Acord d’aprovació de la modificació de les Normes d’execució i funcionament del pressupost vigent, que actualitza l’ANNEX T-XXII PREUS PÚBLICS PER GESTIÓ D’ACTIVITATS FORMATIVES DE LA UMH.

  Font: UMH

II. Nomenaments d'òrgans de govern i representació
Sin publicaciones
III. Convocatòries beques, subvencions, ajudes i ocupació (1)
 • Resolució Rectoral 04629/2021, de 3 de novembre, per la qual es designa candidata seleccionada per al projecte “CERCODE – Cerebellar Control of Cortical Development”.

  Font: UMH

IV. Altres anuncis (actes administratius i comunicacions) (2)
e. Estudiants (2)
 • Llistat provisional de persones admeses convocatòria ajudes per a elaborar tesis, treballs fi de grau (TFG), treballs fi de màster (TFM) i memòries d’investigació o equivalents en valencià.

  Font: UMH

 • Resolució d’adjudicació provisional beca servici d’advocacia.

  Font: UMH

V. Publicat en altres butlletins oficials
Sin publicaciones