Presentació

El Butlletí Oficial de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (BOUMH) és el diari oficial de la Universitat en el qual es publiquen les disposicions de caràcter general, així com els actes, els acords, els anuncis i les altres resolucions que, per la seua naturalesa normativa o els seus efectes de caràcter general, hagen de ser publicats.

Acord d’aprovació del Reglament pel qual es regula el Butlletí Oficial de la Universitat Miguel Hernández (PDF)