Butlletí 9 de de novembre de 2021

I. Disposicions generals
Sin publicaciones
II. Nomenaments d'òrgans de govern i representació
Sin publicaciones
III. Convocatòries beques, subvencions, ajudes i ocupació (2)
 • Resolució Rectoral 04719/2021, de 9 de novembre, por la que se convocan las ayudas “Fundación Pedro y Nohemí Parejo Martínez” para estudiantado en riesgo de exclusión social, matriculado en un grado de la Universidad Miguel Hernández de Elche durante el curso académico 2021/2022.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04718/2021, de 9 de novembre, per la qual s’aprova la segona modificació del Pla anual de contractació de la Universitat Miguel Hernández d¿Elx per a l¿anualitat 2021.

  Font: UMH

IV. Altres anuncis (actes administratius i comunicacions) (2)
e. Estudiants (2)
V. Publicat en altres butlletins oficials (3)
 • DOGV núm. 9211 de 9 de novembre de 2021. Resolució de 29 de octubre, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball vacant de grup A, subgrup A1/A2, administració general, amb destinació en el Servei de Modernització i Coordinació Administrativa, referència 2021/28432.

  Font: DOGV

 • DOGV núm. 9211 de 9 de novembre de 2021. Resolució de 29 d’octubre, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball vacant de grup A/C, subgrup A2/C1, administració especial, amb destinació en el Servei de Suport Tècnic a la Docència i la Investigació, Campus de Sant Joan, perfil bioquímic, biològic i biosanitari, referència 2021/28430.

  Font: DOGV

 • DOGV núm. 9211 de 9 de novembre de 2021. Ordre 11/2021, de 25 d’octubre, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es nomenen vocals dels consells socials de les universitats públiques valencianes.

  Font: DOGV