Accessibilitat

Declaració d’accessibilitat

La Universitat Miguel Hernández d’Elx s’ha compromés a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic .

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://boumh.umh.es/

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 degut a les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que s’arreplega a continuació no és accesible porquè:

  1. Falta de conformitat amb el RD 1112/2018. Els arxius PDF dels butlletins no són accessibles, ja que no són documents etiquetats ni compleixen alguns requisits d’accessibilitat com l’ordre de lectura, idioma del document, etc. La UMH es compromet a començar a publicar els nous butlletins de manera accessible en breu..
  2. Càrrega desproporcionada. No aplica.
  3. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable. Existeixen arxius ofimàtics en PDF, que són continguts de tercers que no són finançats ni desenvolupats per la UMH ni estan sota el seu control, que no compleixen tots els requisits d’accessibilitat. Podrien existir arxius ofimàtics en PDF publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 18 de novembre de 2021.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Darrera revisió de la declaració: 18 de novembre de 2021.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

  • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web..
  • transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
  • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat al lloc web.

A través de l’adreça de correu electrònic o telefonant al 96 665 8956.

Les comunicacions seran rebudes i tractades pel Servei d’Innovació i Planificació Tecnològica, com unitat responsable d’accessibilitat de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Procediment d’aplicació

El procediment de reclamació arreplegat en l’article 13 del RD 1112/2018 va entrar en vigor el 20 de setembre de 2020.

Les sol·licituds d’informació accesible i queixes seran presentades i registrades d’acord amb els requisits establits en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Aquest tràmit podrà realitza-rse mitjançant instància general presentada a través de la Seu electrònica de la UMH o de forma presencial en el Registre General de la Universitat i en els registres auxiliars ubicats en els centres de gestió de campus.

Procedimiento de reclamación. Si una vez realizada una solicitud de información accesible o queja, ésta hubiera sido desestimada, no se estuviera de acuerdo con la decisión adoptada, o la respuesta no cumpliera los requisitos contemplados en el artículo 12.5 del RD 1112/2018, la persona interesada podrá iniciar una reclamación para conocer y oponerse a los motivos de la desestimación, instar la adopción de las medidas oportunas en el caso de no estar de acuerdo con la decisión adoptada, o exponer las razones por las que se considera que la respuesta no cumple con los requisitos exigidos.

Igualmente se podrá iniciar una reclamación en el caso de que haya transcurrido el plazo de veinte días hábiles sin haber obtenido respuesta, que deberá ser presentada y registrada conforme a los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Contingut opcional

Contingut opcional Norma UNE-EN 301549:2019 (PDF, 2,21 MB) considerant les excepcions del RD 1112/2018.

L’última revisió de l’accessibilitat s’ha realitzat el 18 de novembre de 2021.

El lloc web està optimitzat per als navegadors Microsoft Internet Explorer 8.0 o versions superiors i les últimes versions vigents de FireFox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280×1024.

El lloc web està dissenyat per a la seua visualització Responsive, amb la qual cosa es visualitza de forma òptima en els dispositius tauleta i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per a la seua visualització en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador nadiu d’Android.